TAGI:

Zgodnie art. 47c 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1398) uprzejmie informuję, iż prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w różnych komórkach medycznych w Szpitalu oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptece mają

1. Kobiety w ciąży

2. Świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b tj.:

a). Świadczeniobiorcy do 18r. życia, u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

b). O znacznym stopniu niepełnosprawności,

c). Uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

d). Weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

3. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 tj.:

       a). osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" po przedstawieniu legitymacji potwierdzającej ww. tytuł

4. Inwalidzi wojenni i wojskowi,

5. Żołnierze zastępczej służby wojskowej,

6. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

7. Kombatanci

8. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,

9. Osoby deportowane do pracy przymusowej

10. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

11. Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się po okazaniu przez ww. osobę stosownego dokumentu.

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są ww. osobom w dniu zgłoszenia tj. poza kolejnością wynikającą
z prowadzonej listy oczekujących
.

Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, należy go wykonać w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, dotyczy wszystkich za wyjątkiem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie winno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Do udzielenia świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla osób wymienionych w pkt. 2a-d, 4, 6, 7, 8, 9 skierowanie nie jest wymagane.

Osoby wymienione w pkt. 2c-d realizują świadczenia tylko i wyłącznie w zakresie leczenia urazów nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.