TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

PIELĘGNIARKA/RATOWNIK MEDYCZNY

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

nazwa stanowiska pracy

1 etat, umowa na okres próbny (docelowo na czas nieokreślony)

wymiar etatu, rodzaj umowy

 1. Wymagania niezbędne:
  1. co najmniej wykształcenie policealne – dyplom ratownika medycznego
  2. wykształcenie średnie lub wyższe medyczne – aktualne prawo wykonywania
   zawodu pielęgniarki
 2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie na TRIAGE-u

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. dokonywanie klasyfikacji pacjentów do jednego z trzech zdefiniowanych grup    

       (system TRIAGE)

b) rozpoznawanie stanów zagrażających życiu i zastosowanie obowiązujących
           w SOR standardów i algorytmów postępowania

c) ustalanie kolejności przyjęć

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
 2. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, certyfikaty)

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów,
z dopiskiem: „
Dotyczy naboru na stanowisko PIELĘGNIARKA/RATOWNIK MEDYCZNY    w terminie do dnia 25.04.2022r.

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel. 32 624 70 06,              32 624 75 11.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                            o ochronie danych).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.

 *niepotrzebne skreślić

Chrzanów, dnia 19.04.2022r.