TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy


LEKARZ – SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
nazwa stanowiska pracy
Umowa cywilno-prawna/umowa o pracę/
możliwość elastycznych uregulowań czasu pracy
wymiar etatu, rodzaj umowy

1. Wymagania niezbędne
specjalizacja z dziedzinie endokrynologii

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
wykonywanie obowiązków lekarza w Poradni Endokrynologicznej

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia /dyplom, prawo wykonywania
zawodu, dyplom specjalizacyjny/
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów,
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na lekarza – specjalisty endokrynologa”

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel. 32 624 7005; 32 624 7006, 32 624 7511.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
• bieżącej rekrutacji*
• przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
• bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.
*niepotrzebne skreślić

Chrzanów, dnia 08.12.2021r.

                                                                                                              Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Dyrektor