TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy


FIZJOTERAPEUTA
nazwa stanowiska pracy
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony w celu pełnienia zastępstwa
wymiar etatu, rodzaj umowy

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:
wyższe na kierunku fizjoterapia

2. Wymagania dodatkowe:
doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty mile widziane

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Wykonywanie zadań fizjoterapeuty w komórkach organizacyjnych Szpitala
Powiatowego w Chrzanowie

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje np. certyfikaty, zaświadczenia
z ukończonych kursów.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów,
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko fizjoterapeuty”
w terminie do dnia 02.08.2021r.

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel. 32 624 7005; 32 624 7006, 32 624 7511.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
• bieżącej rekrutacji*
• przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
• bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.
*niepotrzebne skreślić

Chrzanów, dnia 27.07.2021r.

                                                                                                             Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie