TAGI:

 

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy


POMOC LABORATORYJNA
w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej


nazwa stanowiska pracy
1 etat, umowa na okres próbny (docelowo na czas nieokreślony)
wymiar etatu, rodzaj umowy

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe
b) Obsługa komputera

2. Wymagania dodatkowe:
a) Cechy osobowości: samodzielność, komunikatywność
b) Chęć rozwoju zawodowego

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Wykonywanie czynności związanych z utylizacją materiału biologicznego
b) Umiejętność obsługiwania aparatów służących do sterylizacji, autoklawizowania c) Przygotowanie roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych itp.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, certyfikaty)

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów,
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko POMOC LABORATORYJNA”
w terminie do dnia 12.05.2021r.

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel. 32 624 7005; 32 624 7006, 32 624 7511.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
• bieżącej rekrutacji*
• przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
• bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.
*niepotrzebne skreślić

Chrzanów, dnia 10.05.2021r.
                                                                                                                                        Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie