TAGI:

Chrzanów, dnia 2018-02-02

Ogłoszenie
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1638) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 581 z późniejszymi zmianami).

ogłasza
konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
wykonywania zabiegów:
• krioablacji balonowej);
• ablacji z wykorzystaniem systemu mapowania 3D (system ENSITE)
• konsultacji elektrofizjologicznych w oddziale kardiologii;
• szkolenia personelu średniego i lekarzy w zakresie wykonywania wymienionych procedur.


1. Przedmiotem konkursu jest wykonywania krioablacji balonowej), ablacji z wykorzystaniem systemu mapowania 3D (system ENSITE), konsultacji elektrofizjologicznych w oddziale kardiologii, szkolenia personelu średniego i lekarzy w zakresie wykonywania wymienionych powyżej procedur.
2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2018-03-01 do dnia 2019-12-31.
3. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1638).
4. Regulamin konkursu ofert dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223, tel. 32 624-75-13.
5. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego Zamówienie należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:
Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów:
krioablacji balonowej),
ablacji z wykorzystaniem systemu mapowania 3D (system ENSITE),
konsultacji elektrofizjologicznych w oddziale kardiologii,
szkolenia personelu średniego i lekarzy w zakresie wykonywania wymienionych powyżej procedur*
*niepotrzebne skreślić
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 12.02.2018r. do godz. 9:00 na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, paw. „D” pok. 236.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2018r, w pokoju nr 223 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.02.2018r.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
11. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
12. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
13. Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr inż. Waldemar Stylo

REGULAMIN, projekt umowy

załączniki nr 1 i 2 do regulaminu