TAGI:

 

                                                                                                

                                                                                              OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Przesunięcie rozstrzygnięcia konkursu

Przesunięcie terminu otwaria i rozstrzygnięcia ofert

 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie                                                                                                                                                      Chrzanów, dnia 2021-12-07
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

                                                                                                                                        OGŁOSZENIE
Działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
                                                                                                                                            ogłasza

postępowanie konkursowe w zakresie:
Pakiet 1:
• opisywanie badań TK, Rtg, Mammografii przez 7 dni w tygodniu, drogą teleradiologii i/lub stacjonarnie
Pakiet 2:
• wykonywanie i opisywanie badań USG i USG Doppler, przez 7 dni w tygodniu, stacjonarnie
1. Przedmiotem zamówienia konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisów badań radiologii obrazowej drogą teleradiologii i/lub stacjonarnie w zależności od Pakietu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz pacjentów skierowanych do Szpitala przez podmioty lecznicze z zewnątrz w oparciu o podpisane stosowne umowy ze szpitalem oraz badania płatne przez pacjenta tylko w przypadku, gdy świadczenie zostało zlecone przez Udzielającego Zamówienie.
3. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2022-01-01 do dnia 2022-12-31.
4. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez Przyjmującego zamówienie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub udzielania świadczeń w innej formie, z zastrzeżeniem postanowień przepisów art. 132 ust. 3 i art. 133 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Regulamin przeprowadzenia postępowania konkursowego dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223, tel. 32 624-75-13.
6. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) dostępne są na stronie internetowej Szpitala: https://www.szpital-chrzanow.pl/.
7. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego zamówienie tj. (nazwa i adres Oferenta) należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:
                                                                                           Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Pakiet 1:
• opisywanie badań TK, Rtg, Mammografii przez 7 dni w tygodniu, drogą teleradiologii i/lub stacjonarnie
Pakiet 2:
• wykonywanie i opisywanie badań USG i USG Doppler, przez 7 dni w tygodniu, stacjonarnie
*niepotrzebne skreślić
8. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 16.12.2021r. g.09.00 na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, paw. „D” pok. 236.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2021r. g.10.00 w pokoju nr 223 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.12.2021r.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
13. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania,
14. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do częściowego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego oraz wyboru więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania,
15. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny w całości, bądź części w każdym czasie.
16. Przyjmującym Zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania.
                                                                                                                                                                                         Dyrektor
                                                                                                                                                                    Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
                                                                                                                                                                                   mgr Artur Baranowski

Regulamin_i_szcegółowe_warunki_konkursu_ofert

Załącznik_nr_1_2_do_Regulaminu