TAGI:

Rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie                                                                                                                                                  Chrzanów, dnia 2021-11-30
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

                                                                                                                        Ogłoszenie

Działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
                                                                                                                           ogłasza
konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
                                                                         wykonywania usługi farmaceutycznej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

1. Przedmiotem zamówienia konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania usługi farmaceutycznej na wykonywanie preparatów cytotoksycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.
3. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
4. Regulamin konkursu ofert dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223, tel. 32 624-75-13.
5. Ofertę opatrzoną danymi Oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:
Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
wykonywania usługi farmaceutycznej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 10.12.2021r. do godz. 09:00 na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, paw. „D” pok. 236.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2021r. godz. 10:30 w pokoju nr 223 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10.12.2021r.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
12. Udzielający Zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na jeden z pakietów.
13. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
14. Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania.

                                                                                                                                                                     Dyrektor
                                                                                                                                               Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
                                                                                                                                                             mgr Artur Baranowski

odpowiedzi na pytania konkursowe do postępwania w zakresie usługi farmaceutycznej

przesunięcie_terminu_składania_ofer

przesunięcie_terminu_składania_ofert

Odpowiedzi_na_pytania_Oferenta

Regulamin_i_szczegółowe_warunki_konkursu_ofert

Załącznik_nr_1_i_2_do_Regulaminu