TAGI:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

Chrzanów, dnia 2020-05-19

                                                                                                                              Ogłoszenie
Działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 711 z późn.zm) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity: z 2021 r. poz.97 z późn. zm).
                                                                                                                               ogłasza
                                                                  konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
                                                                                  kardiologii inwazyjnej określonych w umowie przez NFZ w stanach nagłych
                                                                                                            jako grupa E10, E11, E12G, E15
                                                                                                              oraz innych niż stany nagłe
                                                                                                 jako grupa E23G, E24G, E26, E27, E29 i inne
                                                                  wraz z zapewnieniem gotowości przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu
                                                 oraz kwalifikacją do realizacji świadczeń Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał)
1. Przedmiotem konkursu jest wykonywania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów powiatu chrzanowskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem w zakresie:
1) Kardiologii inwazyjnej w stanach nagłych;
a) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej w stanach nagłych (grupa z katalogu grup wg aktualnie obowiązującego załącznika do Zarządzenia Prezesa NFZ E10, E11, E12G, E15), tj. w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania stanu zdrowia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia (zgodnie z ofertą) rozliczanych, jako świadczenie nielimitowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i objętych aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju lecznictwa szpitalnego na rzecz Udzielającego zamówienia,
b) Zabezpieczenie 24 godzinnej przez 7 dni w tygodniu gotowości do leczenia pacjentów poprzez zapewnienie na każde wezwanie Udzielającego zamówienia, kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, technicznej legitymującej się kwalifikacjami, o których mowa w niniejszych warunkach, niezbędnej do wykonywania procedur będących przedmiotem zamówienia.
c) udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał), polegających na:
a. kwalifikacji pacjentów do rozpoczęcia realizacji świadczeń kompleksowych w ramach KOS-Zawał,
b. ustaleniu przez lekarza kardiologa wspólnie z lekarzem rehabilitacji medycznej indywidualnego planu leczenia pacjenta, obejmującego informacje na temat terminów zaplanowanego leczenia uwzględniającego rehabilitację kardiologiczną i wizyty w poradni kardiologicznej, ich kolejności, oraz świadczeniodawców (ich lokalizacji), u których to leczenie będzie prowadzone, celem kontynuacji kompleksowej opieki w ramach KOS-Zawał,
c. rejestracji pacjentów i udzielonych im świadczeń w aplikacji informatycznej udostępnionej przez płatnika (AP-PKUŚ).
2) Kardiologii inwazyjnej w stanach innych niż stany nagłe;
a) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej w stanach innych niż stany nagłe (grupa z katalogu grup wg aktualnie obowiązującego załącznika 1a do Zarządzenia Prezesa NFZ głównie E23G, E24G, E26, E27, E29 i inne dopuszczone do rozliczania w ramach kardiologii inwazyjnej oraz świadczenia do sumowania z katalogu do sumowania określonego przez NFZ, wraz z zabezpieczeniem gotowości do leczenia chorych w wymiarze 24 godziny przez 7 dni w tygodniu z katalogu grup rozliczanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i objętych aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju lecznictwo szpitalne na rzecz Udzielającego zamówienia finansowanych w ramach ryczałtu.
b) Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zabezpieczyć gotowość do leczenia chorych w wymiarze 24 godziny przez 7 dni w tygodniu poprzez zapewnienie kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, technicznej legitymującej się kwalifikacjami, o których mowa w niniejszych warunkach, niezbędnej do wykonywania procedur, będących przedmiotem zamówienia.
c) Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie koronarografii na zlecenie oddziału szpitalnego na podstawie skierowania wystawionego przez ordynatora oddziału/lekarza prowadzącego zatrudnionego u Udzielającego zamówienia w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00, po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu.
d) Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych - procedury diagnostycznej jako świadczenia podlegającego dodatkowemu zsumowaniu z podstawową grupą JGP finansowaną przez NFZ z produktów dedykowanych do sumowania.
3) Kardiologii inwazyjnej w stanach nagłych i innych niż stany nagłe;
a) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej w stanach nagłych i innych niż stany nagłe i współpraca z Udzielającym zamówienia w zakresie kontynuacji leczenia u Udzielającego zamówienia i odwrotnie na zasadach podlegających odrębnemu rozliczeniu określonych w §6 umowy, świadczenia zdrowotne dotyczą następujących przypadków:
a. udzielanie świadczeń zdrowotnych ponad limit dni pobytu finansowania danej grupy JGP w ramach jednej hospitalizacji
b. pobytu pacjenta najpierw u Przyjmującego zamówienie, a następnie w oddziale kardiologicznym Udzielającego zamówienia lub odwrotnie,
c. pobytu pacjenta najpierw u Przyjmującego Zamówienie, a następnie w innym oddziale szpitalnym u Udzielającego zamówienia lub odwrotnie z powodu wystąpienia innego problemu zdrowotnego
2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2021-07-01 do dnia 30.06.2022r.
3. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
4. Regulamin konkursu ofert dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223, tel. 32 624-75-13, 624-70-04
5. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego Zamówienie należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:
                                                                                                                          Konkurs ofert
                                                                    w zakresie kardiologii inwazyjnej określonych w umowie przez NFZ w stanach nagłych
jako grupa E10, E11, E12G, E15
oraz innych niż stany nagłe
jako grupa E23G, E24G, E26, E27, E29 i inne
wraz z zapewnieniem gotowości przez 24 godziny / dobę i 7 dni w tygodniu
oraz kwalifikacją do realizacji świadczeń Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał)
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 02.06.2021 do godz. 08:00 na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, paw. „D” pok. 236.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2021r.godz. 11.00 w pokoju nr 223 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 02.06.2021r.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
12. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
13. Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wyjaśnienia_zapisów_Regulaminu konkusu ofert

zmiana_Załącznik_nr_1__do_Regulaminu

 zmiana_terminu_składania_ofer

Regulamin_i_szczegółowe_warunki_konkursu k

Załącznik_nr_1_i_2_do_Regulaminu