TAGI:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie                                                                                                                                                 Chrzanów, dnia 2020-07-06
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

                                                                                                                                            Ogłoszenie

Działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 295 z pózn.zm) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późn. zm.)
                                                                                                                                              
postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
            wykonywania zabiegów operacyjnych na rzecz pacjentek leczonych na oddziale położniczo-ginekologicznym z rozpoznaniami onkologicznymi,

1. Przedmiotem zamówienia konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentek leczonych na oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych w dziedzinie leczenia nowotworów zgodnie z katalogiem grup wg aktualnie obowiązującego załącznika 1a do Zarządzenia Prezesa NFZ, nie finansowanych w ramach ryczałtu.
2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2020-08-01 do dnia 2021-07-31.
3. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
4. Regulamin konkursu ofert dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223, tel. 32 624-75-13.
5. Ofertę opatrzoną danymi Oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:
                                                                                                                                 Konkurs ofert
                                                                                                         na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
                            wykonywania zabiegów operacyjnych na rzecz pacjentek leczonych na oddziale położniczo-ginekologicznym z rozpoznaniami onkologicznymi,

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 15.07.2020r. do godz. 10:00 na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, paw. „D” pok. 236.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2020r. godzina 12.00 w pokoju nr 222 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.07.2020r.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
12. Udzielający Zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych.
13. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
14. Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania.

                                                                                                                                                                                                                  Dyrektor
                                                                                                                                                                                           Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
                                                                                                                                                                                                        mgr Artur Baranowski

Ogłoszenie_o_rozstrzygnięciu_konkursu

Regulamin_i_szczegółowe_warunki_konkursu_ofert

Załącznik_nr_1_i_nr_2_do_Regulaminu