TAGI:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

Chrzanów, dnia 2020-05-21

                                                                                                                                Ogłoszenie
Działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 295) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1373 z późniejszymi zmianami).
                                                                                                                                   ogłasza
                                                                 konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
kardiologii inwazyjnej w stanach innych
niż stany nagłe określonych przez NFZ w katalogu grup jako:
głównie E23G, E24G, E26, E27,E29
wraz z zapewnieniem gotowości przez 24 godziny / dobę i 7 dni w tygodniu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonywania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów powiatu chrzanowskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem w zakresie:
a) Zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej w stanach innych niż stany nagłe (grupa z katalogu grup wg aktualnie obowiązującego załącznika do Zarządzenia Prezesa NFZ, E23G, E24G, E26, E27,E29) i inne dopuszczone do rozliczania w ramach kardiologii inwazyjnej oraz świadczenia do sumowania z katalogu do sumowania określonego przez NFZ.
b) Zabezpieczenie 24 godzinnej przez 7 dni w tygodniu gotowości do leczenia pacjentów poprzez zapewnienie na każde wezwanie Udzielającego zamówienia, kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, technicznej legitymującej się kwalifikacjami, o których mowa w niniejszych warunkach, niezbędnej do wykonywania procedur będących przedmiotem zamówienia.
c) Zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie koronarografii,
d) Zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych - procedury diagnostycznej jako świadczenia podlegającego dodatkowemu zsumowaniu z podstawową grupą JGP finansowaną przez NFZ.
2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2020-07-01 do dnia 30.06.2021r.
3. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
4. Regulamin konkursu ofert dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223, tel. 32 624-75-13, 624-70-04
5. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego Zamówienie należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:
                                                                                                                                        Konkurs ofert
                                                                                                      na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
kardiologii inwazyjnej w stanach innych niż stany nagłe określonych przez NFZ w katalogu grup jako:
głównie E23G, E24G, E26, E27,E29
wraz z zapewnieniem gotowości przez 24 godziny / dobę i 7 dni w tygodniu
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 05.06.2020 do godz. 10:00 na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, paw. „D” pok. 236.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2020 godzina 10.30 w pokoju nr 223 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 08.06.2020.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
12. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
13. Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

Regulamin i szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu