TAGI:

Chrzanów, dnia 2019-12-02

                                                                                                                                 Ogłoszenie
                                                                                                            Szpital Powiatowy w Chrzanowie
działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2190) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1373 z późniejszymi zmianami).
                                                                                                                                      ogłasza
konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• w zakresie kardiochirurgii realizowanej w warunkach oddziału stacjonarnego.
1. Przedmiotem konkursu jest wykonywania świadczeń zdrowotnych w ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-ZAWAŁ).
2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2020-01-01 do dnia 2022-06-30.
3. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
4. Regulamin konkursu ofert dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 222, 223, tel. 32 624-70-07, 624-75-13.
5. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego Zamówienie należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:
Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
w zakresie kardiochirurgii realizowanej w warunkach oddziału stacjonarnego
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 09.12.2019r. do godz. 10:00 na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, paw. „D” pok. 236.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019r. godzina 10.00 w pokoju nr 223 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10.12.2019r.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
12. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
13. Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
Artur Baranowski

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Specyfikacja + umowa

załącznik nr 1 i nr 2