TAGI:

                                                                                                                                                                                                                                   Chrzanów, dnia 2019-05-08
                                                                                                                               Ogłoszenie
                                                                                                           Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Działając na zasadach i warunkach określonych w w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2190) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1510 z późn. zm.).

                                                                                                                                ogłasza
konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Pakiet 1: opisywania badań TK, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku drogą teleradiologii
Pakiet 2: opisywania badań RTG przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku drogą teleradiologii

1. Przedmiotem zamówienia konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w zakresie:
Pakiet 1:
1) opisywania badań TK przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 365/366 dni w roku drogą teleradiologii
a) w trybie CITO (do 1 h) od otrzymania obrazu badania
b) w trybie pilnym (do 24h) od otrzymania obrazu badania
c) w trybie planowym (do 72 h) od otrzymania obrazu badania
Pakiet 2:
2) opisywania badań RTG przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 365/366 dni w roku drogą teleradiologii
b) w trybie pilnym (do 2 h) od otrzymania obrazu badania
c) w trybie planowym (do 72 h) od otrzymania obrazu badania
w ramach prowadzonej przez Przyjmującego zamówienie działalności gospodarczej lub pełnienia obowiązku świadczenia tych usług przez podmiot leczniczy, który zawrze umowy na świadczenie takich usług z lekarzami posiadającymi uprawnienia do wykonywania świadczeń objętych konkursem i prowadzącymi działalność gospodarczą.
2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 01.07.2019 do 30.06.2020
3. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2219).
4. Regulamin konkursu ofert dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223, tel. 32 624-75-13.
5. Ofertę opatrzoną danymi Oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:
Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Pakiet 1*:
• opisywania badań TK, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku drogą teleradiologii
Pakiet 2*:
• opisywania badań RTG przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku drogą teleradiologii

*wskazać wybrany pakiet.
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 2019-05-16 do godz. 09:00 na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, paw. „D” pok. 236.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2019-05-17 godzina 09.30 w pokoju nr 223 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 2019-05-17.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
12. Udzielający Zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na jeden z pakietów.
13. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
14. Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

Załączniki:

Regulamin i szczegółowe warunki konkursu

załączniki nr 1, 2