TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW
ogłasza nabór
na wolne stanowiska pracy


DIAGNOSTA LABORATORYJNY
w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
nazwa stanowiska pracy,
1 etat, umowa na okres próbny (docelowo na czas nieokreślony)
wymiar etatu, rodzaj umowy

1. Wymagania niezbędne:
a) tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w laboratorium mikrobiologicznym – bakteriologia, biologia
molekularna
b) preferowane doświadczenie na stanowisku diagnosty laboratoryjnego
c) cechy osobowości: samodzielność, komunikatywność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wykonywanie badań z zakresu biologii molekularnej
b) pobieranie i transport materiałów do badań w zakresie ustalonym przez
Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
c) przygotowanie aparatury i odczynników do badań,
d) inne czynności zgodne z uprawnieniami na stanowisku diagnosty
laboratoryjnego

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach
i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów,
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko DIAGNOSTA LABORATORYJNY”
w terminie do dnia 09.10.2020r.

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel. 32 624 7006,
32 624 7511.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
bieżącej rekrutacji*
przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.
*niepotrzebne skreślić

Chrzanów, dnia 02.10.2020r.

                                                                                                                                       Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie