TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

STATYSTYK MEDYCZNY
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
nazwa stanowiska pracy
1 etat, umowa na okres próbny (docelowo nieokreślony)
wymiar etatu, rodzaj umowy


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie


2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera
b) umiejętność komunikacji

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Praca przy obsłudze administracyjnej pacjenta w systemie pracy zmianowej
b) Prowadzenie na bieżąco obsługi systemu KS- Medis w części dotyczącej przyjęć pacjenta do Szpitala- rejestracja danych.
c) Przygotowywanie i zakładanie historii choroby wraz z wymaganymi dokumentami w wersji papierowej pacjentom leczonym w Szpitalu.


4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, certyfikaty)

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko STATYSTYK MEDYCZNY” w terminie do dnia 17.01.2019r.

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel.: 32 624 7511, 32 624 7006,.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
            • bieżącej rekrutacji*
            • przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
            • bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi zmianami oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
          Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.
*niepotrzebne skreślić

Chrzanów, dnia 14.01.2019r.                                                                p o dyrektor