TAGI:

Chrzanów, dnia 2017-09-15

Ogłoszenie
Szpital Powiatowy w Chrzanowie

działając na zasadach i warunkach określonych w w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1638) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1793 z późniejszymi zmianami)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:
świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym dla mieszkańców gminy Krzeszowice: miasto i obszar wiejski

1. Przedmiotem zamówienia konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym dla mieszkańców gminy Krzeszowice: miasto i obszar wiejski

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony
od dnia 2017-10-01 do dnia 2021-06-30
3. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1638).
4. Regulamin konkursu ofert dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 222, tel. 32 624-70-07.
5. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego Zamówienie należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:

Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym dla mieszkańców gminy Krzeszowice: miasto i obszar wiejski
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 2017-09-20
do godz. 8:00, na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, Pawilon „D” pok. 236.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2017-09-20 o godz. 09:00, w pokoju nr 234 (świetlica)w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 2017-09-20.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
11. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
12. Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
Waldemar Stylo

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 i nr 2

umowa