TAGI:

Chrzanów, dnia 12.11.2015r.

Ogłoszenie

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. tekst jednolity (Dz. U.2015 nr 618 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późniejszymi zmianami).

ogłasza

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem dla pacjentów Szpital Powiatowego w Chrzanowie.
 2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2017r.
 3. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 nr 618 z późniejszymi zmianami).
 4. Regulamin konkursu ofert dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 222, tel. 32 624 70 07 oraz na stronie internetowej Szpitala.
 1. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego zamówienie należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem dla pacjentów Szpital Powiatowego w Chrzanowie

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia 19.11.2015r. do godz. 10:30 w Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, Pawilon „D”.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2015r. o godz. 11.00, pokój 222, II piętro, w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.11.2015r. w pokoju 222 II piętro, w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
 4. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert.
 5. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
 6. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do częściowego rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania.

 

Regulamin konkursu

Projekt umowy

 

Ogłoszenie o wyniku