TAGI:

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT

z dnia 2015-08-26

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 618 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późniejszymi zmianami)

     ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych – diagnostycznych dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

 1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2015-09-15 do 2016-12-31.
 2. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 nr 217 z późniejszymi zmianami).
 3. Szczegółowe informacje o regulaminie i warunkach konkursu ofert można uzyskać w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223 w Sekcji Kontraktów i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30 tel. 32 624-75-13; Koordynatora ds. Statystyki i Rozliczeń Medycznych Celiny Bryk tel. 32 624-70-04.
 1. Ofertę opatrzoną danymi oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych :

 

Konkurs na

udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie wykonywania badań ………………………. (wpisać zakres)

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 2015-09-02 r. do godz. 13.30, w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, Pawilon „D”, pok. 214.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2015-09-02 o godz. 14.00, w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 2015-09-04.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 6. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
 7. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia częściowego konkursu.

Protesty – prawa i obowiązki oferentów:

 1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na:
 1. W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonych czynności.
 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu chyba, że z treści protestu wynika, że jest on w sposób oczywisty bezzasadny.
 3. Komisja konkursowa przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty Oferentów w ciągu 7 dni od daty ich złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 5. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Dyrektor

Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

 

 

Regulamin konkursu

Projekt umowy

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu