TAGI:

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT
z dnia 2015-04-08

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 2013 poz. 217z późn. zm.) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. 164 poz. 1027 z późn. zm.).

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2015-05-01 do 2017-04-30.

2. Do konkursu może przystąpić podmiot leczniczy spełniający wymagania określone w art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ.U. z 2013r. poz.217 z póź.zm.).
3. Szczegółowe informacje o regulaminie i szczegółowych warunkach konkursu ofert można uzyskać:
• w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223 w Sekcji Kontraktów i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30 tel. 32 624-75-13; Koordynatora ds. Statystyki i Rozliczeń Medycznych Celiny Bryk tel. 32 624-70-04.
4. Ofertę opatrzoną danymi Oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:
Konkurs
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia 2015-04-17r. do godz. 10.00, w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, Pawilon „D", pok. 214.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2015-04-17 o godz. 11.00, w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 2015-04-20. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ukaże się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia.
8. Udzielający Zamówienia powiadomi uczestników o wyborze oferty oraz określi termin i miejsce podpisania umowy.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
11. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
Protesty – prawa i obowiązki oferentów:
1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na:
• wybór trybu postępowania,
• niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
• unieważnienie postępowania (bez względu na przyczynę unieważnienia).
2. W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonych czynności.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu chyba, że z treści protestu wynika, że jest on w sposób oczywisty bezzasadny.
4. Komisja konkursowa przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty Oferentów w ciągu 7 dni od daty ich złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

 

Regulamin i szczegółowe warunki konkursu

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu