TAGI:

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT
z dnia 2015-03-17

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 2013 poz. 217z późn. zm.) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. 164 poz. 1027 z późn. zm.).

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2015-04-01 do 2016-03-31.

2. Do konkursu może przystąpić podmiot leczniczy spełniający wymagania określone w art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ.U. z 2013r. poz.217 z póź.zm.).
3. Szczegółowe informacje o regulaminie i szczegółowych warunkach konkursu ofert można uzyskać:
• w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223 w Sekcji Kontraktów i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30 tel. 32 624-75-13; Koordynatora ds. Statystyki i Rozliczeń Medycznych Celiny Bryk tel. 32 624-70-04.
4. Ofertę opatrzoną danymi Oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:
Konkurs
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 2015-03-24r. do godz. 10.00, w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, Pawilon „D", pok. 214.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2015-03-24 o godz. 11.00, w siedzibie Udzielającego Zamówienia, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 2015-03-24. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ukaże się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia.
8. Udzielający Zamówienia powiadomi uczestników o wyborze oferty oraz określi termin i miejsce podpisania umowy.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
• Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
• Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
Protesty – prawa i obowiązki oferentów:
1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania.
2. Środki odwoławcze nie przysługują na:
• wybór trybu postępowania,
• niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
• unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (bez względu na przyczynę unieważnienia).
3. W toku postępowania konkursowego komisja konkursowa przyjmuje i rozstrzyga umotywowane skargi Oferentów w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu chyba, że z treści protestu wynika, że jest on w sposób oczywisty bezzasadny.
5. Komisja konkursowa przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty Oferentów w ciągu 7 dni od daty ich złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
7. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

regulamin, umowa, ofert

Zmiana warunków konkursu

unieważnienie konkursu ofert na transport sanitarny