TAGI:

Chrzanów, dnia 11.03.2015r.

Ogłoszenie

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami).
ogłasza

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie konsultacji specjalistycznych w zakresie: dermatologii, laryngologii, okulistyki, neurochirurgii, torakochirurgii.

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 01.04.2015r. do 30.06.2016r.
2. Do konkursu mogą przystąpić lekarze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dopuszcza się zawarcie umów – zleceń przez podmioty prowadzące działalność leczniczą z lekarzami, którzy nie są zatrudnieni w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie w ramach zawartej umowy o pracę. Przyjmujący zamówienie mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie i wykonanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w nie mniej niż w dwóch zakresach.
3. Szczegółowe warunki i regulamin konkursu ofert dostępny jest w Sekcji Sekcji
Kontraktów i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223, tel. 32 624-70-20.

4. Ofertę opatrzoną danymi oferenta należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie konsultacji specjalistycznych w zakresie:............................................
5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, Pawilon „D", pok. 214 do dnia 18.03.2015r. do godz. 12.30.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2015r. o godz. 13:00, w pokoju nr 223, II piętro
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.03.2015r.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
10. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert.
11. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
12. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do częściowego rozstrzygnięcia konkursu.

Regulamin

Unieważnienie konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku konkursu