TAGI:

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT
z dnia 2014-12-29

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2013 poz. 217 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza anestezjologa do zabiegów neurochirurgicznych

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31
2. Do konkursu może przystąpić podmiot leczniczy spełniający wymagania określone w art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ.U. z 2013r. poz.217 z póź.zm.).
3. Szczegółowe informacje o regulaminie i szczegółowych warunkach konkursu ofert można uzyskać:
• w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223 w Sekcji Kontraktów i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30 tel. 32 624-70-20; Koordynatora ds. Statystyki i Rozliczeń Medycznych Celiny Bryk tel. 32 624-70-04.
4. Ofertę opatrzoną danymi oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:

„Konkurs na
świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza anestezjologa do zabiegów neurochirurgicznych"

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 2015-01-08 do godz.14.00, w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, Pawilon „D", pok. 214.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2015-01-09 o godz. 09.00, w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 2015-01-09 o godz. 10.00.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

• Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
• Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
Protesty – prawa i obowiązki oferentów:
1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na:
• wybór trybu postępowania,
• niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
• unieważnienie postępowania (bez względu na przyczynę unieważnienia).
2. W toku postępowania konkursowego komisja konkursowa przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty Oferentów w ciągu 7 dni od daty ich złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
5. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szpitala.
6. Oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne przed zawarciem umowy.
8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

wzór umowy

regulamin

formularz