TAGI:

Informacja o zmianie zapisów Regulaminu

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT

z dnia 12 grudnia 2018 r.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 2190) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1510).

     ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert


na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przez lekarzy specjalistów
oraz lekarzy w trakcie specjalizacji

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 01.01.2019r. do 31.08.2021r.
2. Do Konkursu Ofert mogą przystąpić lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń objętych Konkursem, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub podmioty prowadzące działalność leczniczą, które zawrą umowy z lekarzami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń objętych Konkursem, prowadzącymi działalność gospodarczą.
3. Szczegółowe informacje o Regulaminie i warunkach Konkursu Ofert można uzyskać w Sekcji Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35   w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 235, tel.  32 624-70-06, 32 624-75-11.
4. Ofertę opatrzoną danymi Oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:

 Konkurs
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przez lekarzy specjalistów
oraz lekarzy w trakcie specjalizacji

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.12.2019r. do godz. 10:30, na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, Pawilon „D”, II piętro.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018r. o godz. 11:30, w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
7. Planowane rozstrzygnięcie Konkursu Ofert odbędzie się w dniu 19.12.2018r. o godz. 14:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania Konkursu Ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu Ofert.
10. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
11. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia częściowego Konkursu Ofert.

Protesty – prawa i obowiązki oferentów:

1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na:
      a)
wybór trybu postępowania,
      b) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
      c) unieważnienie postępowania (bez względu na przyczynę unieważnienia).
2. W toku postępowania konkursowego Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonych czynności.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on w sposób oczywisty bezzasadny.
4. Komisja Konkursowa przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty Oferentów w ciągu 7 dni od daty ich złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami                                                                pieczatka Dyr Dobranowska       z upowaznienia