TAGI:

Ogłoszenie


Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 160) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 107 z późn.zm).
                                                                                                                                                  ogłasza
                                                                      konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
                                                                           •wykonywania ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF);
                                                                           •konsultacji elektrofizjologicznych w oddziale kardiologii;
                                                                           •szkolenia personelu średniego i lekarzy w zakresie wykonywania wymienionych powyżej procedur
1.Przedmiotem zamówienia konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania ablacji dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
2.Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2019-01-01 do dnia 2019-12-31.
3.Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160).
4.Regulamin konkursu ofert dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 223, tel. 32 624-75-13.
5.Ofertę opatrzoną danymi Oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:
                                                                                                                                             Konkurs ofert
                                                                                                         na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
                                        •wykonywania ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF) dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

6.Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 30.11.2018r. do godz. 9:00 na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, paw. „D” pok. 236.
7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2018r.,g.10.00 w pokoju nr 223 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
8.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.11.2018r.
9.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
11.Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
12.Udzielający Zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na jeden z pakietów.
13.Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
14.Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr inż. Waldemar Stylo

Regulamin_ablacja

Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2