TAGI:

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia

Ogłoszenie o Konkursie
z dnia 07.09.2018 r.

DYREKTOR SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE

na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

ogłasza Konkurs i zaprasza do składania Ofert
na świadczenie usług zarządzania/ kierowania działalnością
Pogotowia Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

1. Umowa o udzielanie świadczeń zawarta będzie na czas określony od dnia 19-09-2018 do 18-09-2019.
2. Do Konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w Regulaminie Konkursu.
3. Szczegółowe informacje o Regulaminie i Warunkach Konkursu można uzyskać w Sekcji Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 235, tel. 32 624-75-11, 32 624-70-05.
4. Wymagane dokumenty: Oferta wraz z załącznikami:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru podmiotów leczniczych oraz wyciąg z KRS.
b) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
c) Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej.
d) Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom, prawo wykonywania zawodu).
e) Polisa OC.
f) Aktualne badania lekarskie.
g) Wypełniony formularzy ofertowy.
h) Wypełnione oświadczenie Oferenta.
i) CV
j) Dokument potwierdzający znajomość logistyki działań służb ratowniczych.
5. Wymagane dokumenty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych:

„Konkurs na świadczenie usług zarządzania/ kierowania działalnością
Pogotowia Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
nie otwierać przed dniem …………..…”

6. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 11.09.2018 r. do godz. 9.00, na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, Pawilon „D”, II piętro.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2018 r. o godz. 10.00, w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
8. Planowane Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert odbędzie się w dniu 11.09.2018 r. o godz. 11:00.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu Ofert, odwołania Konkursu Ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu Ofert.
11. Protesty – prawa i obowiązki Oferentów:
1) Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na:
• wybór trybu postępowania,
• niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
• unieważnienie postępowania (bez względu na przyczynę unieważnienia).
2) W toku postępowania konkursowego Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonych czynności.
3) Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on w sposób oczywisty bezzasadny.
4) Komisja Konkursowa przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty Oferentów w ciągu 7 dni od daty ich złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
5) Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
6) W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność

                                                                                                                                                            22

Regulamin wraz z załacznikami