TAGI:

                                                                                                                                                                                                                                        Chrzanów, dnia 2018-03-06
                                                                                                                                 Ogłoszenie
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1638) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1938 z późniejszymi zmianami).
                                                                                                                                       ogłasza
                                                                  konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Pakiet nr 1:
• Część I - w zakresie rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach oddziału / ośrodka dziennego,
• Część II - w zakresie rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach oddziału stacjonarnego.
Pakiet nr 2:
• w zakresie kardiochirurgii realizowanej w warunkach oddziału stacjonarnego.
1. Przedmiotem konkursu jest wykonywania świadczeń zdrowotnych w ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-ZAWAŁ).
2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od dnia 2018-04-01 do dnia 2019-12-31.
3. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1638).
4. Regulamin konkursu ofert dostępny jest w Dziale Kontraktów Medycznych i Statystyki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 222, 223, tel. 32 624-70-07, 624-75-13.
5. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego Zamówienie należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:
                                                                                                                                        Konkurs ofert
                                                                                                    na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Pakiet nr 1:
• Część I - w zakresie rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach oddziału / ośrodka dziennego,
• Część II - w zakresie rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach oddziału stacjonarnego.
Pakiet nr 2:
• w zakresie kardiochirurgii realizowanej w warunkach oddziału stacjonarnego.
*niepotrzebne skreślić
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 14.03.2018r. do godz. 9:00 na Dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie ul. Topolowa 16, paw. „D” pok. 236.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2018r. godzina 10.00 w pokoju nr 223 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.03.2018r.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.
11. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
12. Szpital Powiatowy w Chrzanowie zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty w celu wykonania całości zadania.
13. Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skargi, protestu i odwołania.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr inż. Waldemar Stylo

Regulamin i szczegółowe warunki

załącznik nr 1(zmieniony) i nr 2