TAGI:

FE Inrastruktura i Srodowisko rgb 1

Niniejsze zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

w ramach projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego  w Chrzanowie

Nr sprawy: 09/2019

Data ogłoszenia:2019-02-22

Przedmiot przetargu

Wdrożenie bezprzewodowej sieci komputerowej na SOR

Opis

OGŁOSZENIE: Baza konkurencyjności Ogłszenie nr 1168843 (pdf. 22.02.2019) Ogłoszenie zmiana ( pdf. 25.02.2019)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168843

  1. Przedmiot zamówienia: j.w
  2. Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
  3. Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8
  4. Termin składania ofert: 04.03.2019 zmiana terminu na 06.03.2019

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie _09 ( pdf. 22.02.2019)

Zakres zamowienia ( doc. 22.02.2019)

Mapa (doc. 22.02.2019)

wzór umowy ( pdf. 22.02.2019) wzor umowy poprawiony (pdf. 25.02.2019)

Formularze ( doc. 22.02.2019)

Informacja o zmianie wzoru umowy ( pdf. 25.02.2019)

Informacja o zmianie terminu skladanie ofert (pdf. 28.02.2019)

Odpowiedzi (pdf. 01.03.2019)

Zakres zamówienia _aktulalizacja ( xls.01.03.2019)

Plan SOR pogądowy (pdf.01.03.2019)

Wybór oferty (pdf.11.03.2019)

Informacja dodatkowa:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres
pod warunkiem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.