Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Projekt pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”.

 

Informacja o projekcie

Umowa nr POIS.09.01.00-00-0178/17

Projekt w ramach środków Ministerstwa Zdrowia pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie” – realizacja do 31.03.2019 r.

Wartość projektu: 7 000 000,00 zł.

Wartość dofinansowania z MZ: 5 950 000,00 zł.

Wkład własny Powiatu Chrzanowskiego: 1 000 000 zł.

Wkład własny Szpitala: 50 000,00 zł.

Przedmiot projektu:

Zadanie 1: Modernizacja SOR

Zadanie 2: Zakup sprzętu medycznego i informatycznego (m.in. aparat RTG z ramieniem C, 2 USG, 2 stoły operacyjne, videocbronchoskop, respiratory, pompy infuzyjne, stanowisko komputerowe do teleradiologii i telekonsultacji, stanowisko komputerowe do teleradiologii i telekonsultacji, stanowisko komputerowe RTG i TK, stanowisko komputerowe do monitorowania lądowiska, stanowiska komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, wdrożenie bezprzewodowej sieci komputerowej).

Informacja

Na etapie wniosku o płatność POIS.09.01.00-00-0178/17-001-02 Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła kontrolę 100% wykazanych przez Szpital Powiatowy w Chrzanowie wydatków kwalifikowalnych. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność IP-MZ uznała za niekwalifikowalne wydatki w wysokości 32 902,50 zł.

 


 

Projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”

Informacja o projekcie

Umowa nr POIS.09.01.00-00-0302/18-00/200/2018/316

Projekt w ramach środków Ministerstwa Zdrowia pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie” – realizacja do 31.03.2019 r.

Wartość projektu: 421 000,00 zł.

Wartość dofinansowania z MZ: 357 850,00 zł.

Wkład własny Szpitala: 63 150,00 zł.

 

Przedmiot projektu:

Zakup sprzętu medycznego (5 kardiomonitorów, 2 aparaty USG, 4 pulsoksymetry, kapnograf i zestaw do trudnej intubacji).

 


 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych 

 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie jako beneficjent projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

adres e-mail: lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.