TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW


ogłasza nabór
na wolne stanowiska pracy
OPIEKUN MEDYCZNY


na Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych – 2 wakaty, umowa na czas określony
nazwa stanowiska pracy, wymiar etatu, rodzaj umowy

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie policealne – Dyplom Opiekuna Medycznego

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane doświadczenie na stanowisku opiekuna medycznego
b) cechy osobowości: samodzielność, komunikatywność, dokładność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
• pomoc pacjentowi w utrzymaniu ciała w czystości lub wykonywanie zabiegów higienicznych oraz utrzymywanie w czystości i estetyce łóżko oraz najbliższe otoczenie osoby chorej,
• pomoc osobie chorej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, utrzymaniem aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, certyfikaty)

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko OPIEKUN MEDYCZNY” w terminie do dnia 03.07.2020r.
Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel. 32 624 7006, 32 624 7511.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
• bieżącej rekrutacji*
• przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
• bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.
*niepotrzebne skreślić

Chrzanów, dnia 25.06.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                      Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie