TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

OPIEKUN MEDYCZNY

na Oddziale Chorób Płuc i Chemioterapii - 2 etaty, umowa na okres próbny (docelowo nieokreślony)

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie policealne - Dyplom Opiekuna Medycznego
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane doświadczenie na stanowisku opiekuna medycznego
  2. cechy osobowości: samodzielność, komunikatywność, dokładność
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. dokument poświadczający wykształcenie inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, certyfikaty)

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko OPIEKUN MEDYCZNY” w terminie do dnia 04.09.2019r. godz. 8:00

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel.: 32 624 7511, 32 624 7006.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi zmianami oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.

 *niepotrzebne skreślić

Chrzanów, dnia 03.06.2019r.                                                                            

podpisał

Dyrektor Szpitala Powiatowego

w Chrzanowie

Artur Baranowski