TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

ogłasza nabór

na wolne stanowiska pracy

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

umowa o pracę na okres próbny 3 m-ce (docelowo nieokreślony)

pełny etat

nazwa stanowiska pracy, wymiar etatu, rodzaj umowy

  1. Wymagania niezbędne:
  1. Wymagania dodatkowe:

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ukończenia studiów
    z prawem wykonywania zawodu)
  4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach t.j. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko diagnosty laboratoryjnego” w terminie
do dnia 19.07.2019 r.

 

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel. (32) 624 7006; (32) 624 7511.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi zmianami oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.

 *niepotrzebne skreślić