TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

TECHNIK MASAŻYSTA

Umowa o pracę na czas określony

  1. Wymagania niezbędne:

   Wykształcenie średnie (policealne) na kierunku technik masażysta

  1. Wymagania dodatkowe:

         Kursy i szkolenia doskonalące z zakresu technik masażu mile widziane

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem masażu

  1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. dokument poświadczający wykształcenie
  4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko technika masażysty” w terminie do dnia 05.07.2019r.

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel. 32 624 7006, 32 624 7511.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.

 *niepotrzebne skreślić