TAGI:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

LEKARZ - SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna
Pełny wymiar czasu pracy / możliwość elastycznych uregulowań czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:
Specjalizacja z chorób wewnętrznych

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Wykonywanie obowiązków lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych

3. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV)
• list motywacyjny
• dokument poświadczający wykształcenie /dyplom, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalizacji
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.


Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: ), składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko lekarz specjalista chorób wewnętrznych”.

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel.  32 624 7005; 32 624 7006, 32 624 7511.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi zmianami oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.

 *niepotrzebne skreślić

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           22

Chrzanów, 06.08.2018 r.